Технологиялық

1219000 нан пісіру, макарон және кондитерлік өндіріс

Біліктілік
Техник-технолог
Карамельші

ОҚЫТУ НЫСАНЫ
Күндізгі, Сырттай

ОҚУ МЕРЗІМІ
9 сынып негізінде-3 Г. 6 ай. , 2г. 10 ай
11 сынып негізінде-2 Г. 6 ай

Түлектердің кәсіби қызмет саласы: нан, нан-тоқаш, кондитерлік және макарон өнімдерін өндірудің технологиялық процестерін ұйымдастыру және жүргізу.

Оқыту процесінде біліктілік беріледі: Техник-технолог, карамельші

Білім беру бағдарламасының мақсаты-нан пісіру, макарон және кондитерлік өнімдерді өндіру саласындағы экономиканың нақты секторындағы кәсіпорындарды кадрлармен қамтамасыз ету үшін жоғары білікті, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған, шығармашылықпен ойлайтын, серпінді-дамушы әлемде бейімделуге және табысты жұмыс істеуге қабілетті мамандарды даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

наубайхана, макарон және кондитерлік өндіріс саласында қажетті технологияларды білетін және білім алушыға дайындық деңгейін одан әрі өз бетінше арттыруға мүмкіндік беретін базалық және бейіндік пәндер бойынша іргелі даярлығы бар техник-технологтар, карамельшілер мамандарын даярлау бағдарламасын іске асыру;
білім алушыны заманауи технологияларды және зерттеу жұмыстарын орындау нәтижелерін пайдалана отырып, кәсіби қызмет саласында қойылған міндеттерді көруге, талдауға және шешу жолдарын табуға мүмкіндік беретін біліммен, іскерлікпен, дағдылармен және құзыреттермен қамтамасыз ету;
заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, жинақталған тәжірибені қайта бағалауға, өз мүмкіндіктерін талдауға, өзін-өзі тәрбиелеуге және дамытуға қабілетті, үнемі өзгеріп отыратын әлеуметтік-экономикалық еңбек жағдайларында табысты жұмыс істей алатын жоғары білікті мамандарды қалыптастыру;
ұжымда, командада жұмыс істеуге, орындаушылардың жұмысын ұйымдастыруға, әртүрлі өндірістік жағдайларда басқару шешімдерін табуға және қабылдауға дайындықты қалыптастыру;
әрбір білім алушының табыстылығын қалыптастыру, соның арқасында білім алушы өзінің оқуын өзі басқара алады, бұл оны өзінің оқуы үшін, ал болашақта өзінің кәсіби өсуі мен мансабы үшін жауапкершілікті алуға үйретеді.

ББ бойынша оқыған мамандар келесі құзыреттерге ие болады:

 • өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға, белсенді өмір бойы жаңа білімді тәуелсіз шығармашылық игеруге қабілетті;
 • өз қызметін талдауға және жобалауға, стандартты емес жағдайларда тәуелсіз әрекеттерге қабілетті;
 • кәсіби қызмет саласында қойылған міндеттерді дербес және тиімді шешуге, ҚР заңнамасының талаптарын, қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелерін сақтауға қабілетті орындалатын жұмыс үшін жауапкершілік танытады;
 • ұжымда, командада жұмыс істеуге, басшылықпен, әріптестермен, тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасауға дайын;
 • болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби қызметті орындауға Жоғары мотивацияға қабілетті;
 • жартылай фабрикаттарды, нан және нан-тоқаш өнімдерін, макарон өнімдерінің әртүрлі түрлерін, қант және кондитерлік өнімдерді, ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндірудің технологиялық процесін ұйымдастырады және жүзеге асырады;
 • нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірістің технологиялық жабдықтарын пайдалануды қамтамасыз етеді;
 • және басқалар.

Студенттердің өндірістік практикасы

Өндірістік (кәсіптік) практика процесінде студент оқу процесінде алған білімдерін бекітіп, тереңдетуі, кәсіптік қызметтің барлық түрлері бойынша дағдыларды игеруі тиіс.

0601000″Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)”

Біліктілік
Стандарттау жөніндегі Техник

ОҚЫТУ НЫСАНЫ
Күндізгі, Сырттай

ОҚУ МЕРЗІМІ
9 сынып негізінде — 2 Г. 10 ай.
11 сынып негізінде — 1 Г. 10 ай

Білім беру бағдарламасының мақсаты-заманауи білім беру бағдарламалары мен технологиялары негізінде стандарттау, метрология және сертификаттау саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, динамикалық-дамушы әлемде бейімделуге және табысты жұмыс істеуге қабілетті түрлі салаларда инновациялық, практикалық қызметті жүзеге асыру.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

 • Стандарттау, метрология және сертификаттау саласында қажетті технологияларды білетін және базалық және бейіндік пәндер бойынша іргелі даярлығы бар, білім алушыға даярлық деңгейін одан әрі дербес арттыру үшін мүмкіндік беретін стандарттау жөніндегі техниктер мамандарын даярлау бағдарламасын іске асыру;
 • білім алушыны заманауи технологияларды және зерттеу жұмыстарын орындау нәтижелерін пайдалана отырып, кәсіби қызмет саласында қойылған міндеттерді көруге, талдауға және шешу жолдарын табуға мүмкіндік беретін біліммен, іскерлікпен, дағдылармен және құзыреттермен қамтамасыз ету;
 • өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, барлық белсенді өмір бойы жаңа білімді өз бетінше шығармашылық игеру қажеттілігін қалыптастыру;
 • ұжымда, командада жұмыс істеуге, орындаушылардың жұмысын ұйымдастыруға, әртүрлі өндірістік жағдайларда басқару шешімдерін табуға және қабылдауға дайындықты қалыптастыру;
 • приобретение высокого уровня профессиональных компетенций в области стандартизации, метрологии и сертификации.

ББ бойынша оқыған мамандар келесі құзыреттерге ие болады:

 • болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби қызметті орындауға Жоғары мотивацияға қабілетті;
 • кәсіби жағдайда жүйелі іс-әрекетке, өз қызметін талдауға және жобалауға, стандартты емес жағдайларда тәуелсіз іс-әрекетке қабілетті;
 • өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға, белсенді өмір бойы жаңа білімді тәуелсіз шығармашылық игеруге қабілетті;
 • кәсіби қызмет саласында қойылған міндеттерді дербес және тиімді шешуге, ҚР заңнамасының талаптарын, қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелерін сақтауға қабілетті орындалатын жұмыс үшін жауапкершілік танытады;
 • коммуникативті қабілеттерге ие болу;
 • компьютерлік техникамен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;
 • нормативтік құжаттама туралы ақпаратқа ие, қажетті нормативтік құжаттаманы қолдана, таңдай және әзірлей алады;
 • өнімді іріктеу, сынау, сапасын бағалау және сапасын бақылаудың технологиялық процесін жүзеге асырады;
 • сапа менеджменті жүйесінің негіздерін біледі және аккредиттеу рәсіміне қатысу құзыретіне ие;
 • және басқалар.

0510000 «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалары және қолдану саясы бойынша)»

БІЛІКТІЛІГІ:
«Іс жүргізуші»

ОҚУ НЫСАНЫ
Күндізгі

ОҚУ МЕРЗІМІ
на базе 9 кл.2 жыл 10 ай

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану» мамандығы бойынша білім алған студенттер мынадай білім дағды-машықтарын меңгереді:

 • Қазақ тілінің фонетикасын, лексикасын, морфологиясын, синтаксисін қолдануын;
 • Маманыдықтар бойынша терминологиясын, мемлекеттік тілде іс жүргізуін білуді;
 • Морфологиялық, синтаксистік тіл қатынастарын қолдануды;
 • Мәтіннің түрлері мен түзету өңдеу техникасын;
 • Өз беттерінше құжаттырды тіркеу және құрастыруды;
 • Компьютерлік іс жүргізуді;
 • Есеп құжаттарын жүргізу, сақтау мерзімдері бойынша іріктеуді;
 • Тізбе мұрағатына тапсыруды;
 • Іс номнеклатурасын құрастыруды
 • Мәжілістерді ұйымдастыруды;
 • Жиналыс хаттамаларынтолтыруды;
 • Мәтінді компьютерде тергенде, құжаттарды стилистикалық ережесімен ресімдеуді.
Тұтынушылардың құқығын қорғау
183 queries